Internationale Schakel Klas (ISK)

Algemeen:

De ISK, Internationale Schakelklas, biedt onderwijs aan leerlingen van 11-18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om succesvol te zijn op het regulier voortgezet onderwijs. Aangezien ISK-onderwijs geen afsluitend onderwijs is, gaat het in onze visie op onderwijs niet alleen om taalonderwijs, maar ook om een pedagogisch klimaat gekenmerkt door geborgenheid en veiligheid als krachtige leeromgeving. Om aan individuele verschillen tegemoet te komen, bieden wij leerlingen waar mogelijk individuele leertrajecten.

De school is een leerplek, maar ook een ervaringsplek. Dat wil zeggen dat naast werken aan een goede aansluiting met vervolgonderwijs er ook een goede aansluiting moet zijn met de nieuwe samenleving waarin ervaring wordt opgedaan. Dat betekent dat er aandacht is voor:

 • normen en waarden, waarbij we de gelijkheid van seksen benadrukken;
 • gewoonten en gebruiken en de achtergrond daarvan;
 • persoonlijke verzorging en voeding;
 • omgangsvormen en uiterlijke verzorging;
 • maatschappelijke structuren;
 • culturele ontmoeting en respect, tot uitdrukking komend in de viering van Kerst, Pasen, Sint Nicolaas, Koningsdag en Bevrijdingsdag.


De school is ook een leefplek, want ons motto is: ‘Wie ontmoet, bereikt meer…’.
Door samen te leren en samen te leven, leer je ook samenleven.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Wij benaderen kinderen als zijnde uniek, die behoefte hebben aan geborgenheid, waardering en eerlijkheid.
 • Wij benaderen kinderen als zijnde leergierig, die dingen willen weten om zelfvertrouwen op te bouwen en mee willen doen.
 • Wij benaderen kinderen als zijnde sociaal leerbaar, dat wil zeggen dat ook ander gedrag een alternatief kan zijn om je doel te
      bereiken.
 • Wij benaderen kinderen als verantwoordelijk, waardoor ze leren dat elke keuze, elk gedrag, gevolgen heeft voor jezelf en voor
      anderen en dat je dat ook moet kunnen verantwoorden.
 • Wij hanteren bij conflicten altijd het principe van hoor en wederhoor om tot een oplossing te komen.
 • Wij verwachten van ouders en leerlingen dat zij ons als personeel ook benaderen zoals wij hen benaderen en behandelen.